Mensenrechten

De mensenrechten zijn fundamentele rechten die eigen zijn aan alle mensen. De erkenning en naleving van de mensenrechten wordt als essentieel beschouwd voor het gelijkheidsbeginsel en de concepten sociale rechtvaardigheid en billijkheid.

De Staten hebben de plicht en de verantwoordelijkheid de mensenrechten te respecteren, te beschermen en toe te passen. Ook de overheidsorganisaties hebben de verantwoordelijkheid de mensenrechten te respecteren en te bevorderen, ook binnen hun invloedssfeer.